نشریه اسلام و سلامت- هیات تحریریه
هیات تحریریه نشریه اسلام و سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
              
۱
مسعود
اسدی
M.D


دانشگاه علوم پزشکی بابل

 ۲
حسن
اشرفیان امیری
MD


دانشگاه علوم پزشکی بابل

۳
محمدمهدی
اصفهانی
M.M.PH


دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۴
علی اکبر
ایزدی فرد
PH.D


دانشگاه  مازندران

۵
سید غلامعلی
جورسرایی
PH.D


دانشگاه علوم پزشکی بابل

۶
حبیب الله
حلیمی
PH.D


دانشگاه مازندرندران

 ۷
محمود
خسروی
D.DS


دانشگاه علوم پزشکی بابل

۸
سید مظفر
ربیعی
M.D


دانشگاه علوم پزشکی بابل

۹
یداله
زاهدپاشا
M.D


دانشگاه علوم پزشکی بابل

۱۰
علی اصغر
زکوی
PH.D


دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۱۱
پروین
سجادی
MD


دانشگاه علوم پزشکی بابل

۱۲
صمد
عبدالهی عابد
PH.D


دانشگاه آیت الله مدنی آذربایجان

۱۳
عبدالایمان
عموئی
PH.D


دانشگاه علوم پزشکی بابل

۱۴
مهرداد
کاشی فرد
M.D


دانشگاه علوم پزشکی بابل

۱۵
محمد مهدی
گرجیان
PH.D


دانشگاه باقرالعلوم قم

۱۶
محمدباقر
لاریجانی
M.D


دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۷
سید رمضان
محسن پور
PH.D


مرکز تحقیقات علوم پزشکی وزارت نفت

۱۸
محمد
محسنی
PH.D


دانشگاه علوم مازندران

۱۹
محمد باقر
محمدی لائینی
PH.D


دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۲۰
علی اکبر
محمدی مهر
PH.D


دانشگاه گلستان

۲۱
رحمت الله
مرزبند
PH.D


دانشگاه مازندران

۲۲
امراله
مصطفی زاده
PH.D


دانشگاه علوم پزشکی بابل

۲۳
مینا
مطلب نژاد
D.DS


دانشگاه علوم پزشکی بابل

۲۴
سیدعلی
مظفرپور
M.D


دانشگاه علوم پزشکی بابل

۲۵
علی اکبر
مقدم نیا
PH.D


دانشگاه علوم پزشکی بابل

۲۶
سید محمود
نبویان
PH.D


موسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی

۲۷
عباس
نیکزاد
PH.D


دانشگاه علوم پزشکی بابل

۲۸
مهدی
نیلی احمدآبادی
M.D


دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۹
محمدهادی
یدالله پور
PH.D


دانشگاه علوم پزشکی بابل
نشانی مطلب در وبگاه نشریه اسلام و سلامت:
http://iahj.ir/find.php?item=1.41.21.fa
برگشت به اصل مطلب