نشریه اسلام و سلامت- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مازندران- بابل- خیابان گنج افروز- دانشگاه علوم پزشکی بابل- معاونت تحقیقات و فناوری- دفتر  فصلنامه اسلام و سلامت
 نمابر:32197667 011
تلفن: 32190579 011
ایمیل: ihj.info@mubabol.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه نشریه اسلام و سلامت:
http://iahj.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب