Journal archive for Google Scholar Robot!

Islam And Health Journal

نشریه اسلام و سلامتVolume 6, Number 1 (2021-7)


Studying the health system transformation plan from the perspective of the Holy Qur'an
بررسی طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of spiritual intelligence and demographic variables in predicting marital satisfaction of married students
نقش هوش معنوی و متغیرهای جمعیت‌شناختی در پیش‌بینی رضایت زناشویی دانشجویان متأهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of evaluating and ranking pattern for date fruit based on Tayyib principles
تدوین الگوی ارزیابی و رتبه‌بندی خرما بر اساس اصول طیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological explanation of conceptual components of "Sharh-e-Sadr" based on Islamic sources
تبیین روان‌شناختی مؤلفه‌های مفهومی «شرح صدر» بر اساس منابع اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Holy Qur'an Reciting on Mental Health, Quality of Life and Positive and Negative Affects
بررسی تأثیر حفظ قرآن کریم بر سلامت روان، کیفیت زندگی و عاطفه مثبت و منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2020-8)


Validation of Sanadi-Rejali Medical Hadiths of Uyun Akhbar Al-Ridha (A.S.)
اعتبارسنجی سندی- رجالی احادیث پزشکی عیون اخبار الرضا (ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of psychiatrists’ attitudes in Esfahan City towards cognitive and psychological effects of depressed patients participated in religious mourning
بررسی نگرش روان‌پزشکان شهر اصفهان درباره آثار شناختی و روانی شرکت بیماران افسرده در عزاداری‌های مذهبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of reciting Qur’an on improving the health of mother and infant
تاثیر تلاوت قرآن بر بهبود وضعیت سلامتی مادر و نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conceptual Structure of the Physical Dimension of Spiritual Care Based on verses and narrations with Emphasis on Chronic Physical Diseases
تبیین ساختار مفهومی بعد جسمانی مراقبت معنوی بر اساس آیات و روایات با تاکید بر بیماری‌های مزمن جسمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction and Validation of Trust in God Questionnaire Based on Islamic Resources
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مراتب توکل بر اساس منابع اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting nurses' support of the patient and professional ethics: A review study
عوامل موثر بر حمایت پرستاران از بیمار و اخلاق حرفه‌ای: یک مطالعه‌ی مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the relationship between job satisfaction and spiritual health of nurses working in the selected treatment centers of Kurdistan University of Medical Sciences
بررسی رابطه‌ی رضایت شغلی با سلامت معنوی در پرستاران شاغل در مراکز درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of spirituality and self-efficacy in predicting happiness and mental health: A cross-sectional study
نقش معنویت و خودکارآمدی در پیش‌بینی شادکامی و سلامت روان: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content analysis of teaching books on Qur'an in all elementary schools based on the components of the health system
تحلیل محتوای کتاب‌های آموزش قرآن کل دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spirituality and mental health, the role of spiritual intelligence index in predicting religiosity and life satisfaction: A cross-sectional study
معنویت و سلامت روان، نقش شاخص هوش معنوی در پیش بینی دینداری و رضایت از زندگی: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The viewpoints of managers and executors regarding the use of traditional medicine in the Iranian family physician program
دیدگاه مدیران و مجریان در خصوص بهره‌مندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانواده‌ی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring and comparing the ethanol level in traditional and industrial vinegars in Halal food industry
اندازه‌گیری و مقایسه میزان اتانول سرکه‌های صنعتی و سنتی در صنعت غذایی حلال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2020-5)


Studying the characteristics of health educator and learner based on Islamic teachings: A narrative review
صفات و ویژگی‌های آموزش‌دهنده سلامتی و فراگیر بر اساس تعالیم اسلامی: یک مطالعه مروری روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental health development strategies from the perspective of the Qur’an
راهکارهای ارتقاء سلامت روان از منظر قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between spiritual intelligence and organizational health among the staff of the University of Medical Sciences and Department of Sports in Babol
رابطه بین هوش معنوی و سلامت سازمانی درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی و اداره ورزش شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the idea of social health based on the view of the Holy Qur’an (Al-Kahf-oriented Surah)
تبیین مفهوم سلامت اجتماعی بر اساس دیدگاه قرآن کریم (با محوریت سوره‌ی کهف)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the religious and non-religious sciences
جستاری در اصطلاح علم دینی و علم غیر دینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gratitude to God and spiritual intelligence affecting the increase of frustration tolerance for Iranian students
قدردانی از خدا و هوش معنوی عواملی اثرگذار بر افزایش تحمل ناکامی دانشجویان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of religious activities with physical and mental health of nursing and midwifery students
ارتباط فعالیت‌های مذهبی با سلامت جسمانی و روانی دانشجویان پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Components of body and soul health in practical behavior of Hazrat Zahra (SalAmollAh’alayh)
مؤلفه‌های سلامتی جسم و روح در سیرۀ حضرت زهرا (علیها السلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2019-9)


An overview of the properties of olive plant from the viewpoint of the Holy Qur’an and narratives
مروری بر خواص گیاه زیتون از دیدگاه قرآن کریم و روایات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Child sexual education from the Islamic perspective
مروری بر آموزش سلامت جنسی کودکان از دیدگاه اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on the relationship between spiritual health and anxiety before orthopedic surgeries
مروری بر ارتباط سلامت معنوی با اضطراب قبل از عمل‌های جراحی ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Islamic work ethics in organizational vitality (Case study)
نقش اخلاق کار اسلامی در نشاط سازمانی (مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Students’ Viewpoints about Spiritual Vitality in Kurdistan University of Medical Sciences
تبیین تجربه نشاط معنوی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی کردستان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of identity and self-efficacy styles in predicting psychological well-being
نقش انواع سبک‌های هویت و خودکارآمدی در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing spiritual intelligence, spiritual well-being and social support in delinquent and normal teenagers
مقایسه هوش معنوی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی نوجوانان بزهکار و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative effect of aromatherapy with Citrus aurantium and mentioning on life expectancy of hemodialysis patients
مقایسه تاثیر آروماتراپی با بهار نارنج و ذکر درمانی بر امید به زندگی در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2019-5)


Relationship between five personality dimensions and religiosity between female and male students of Mazandaran University
بررسی رابطه پنج بعد شخصیتی با میزان دینداری در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing Hekmi-Ijtihad model for interdisciplinary studies of health sciences and Islamic texts
پیشنهاد الگوی حکمی– اجتهادی برای مطالعات بین رشته‌ای علوم سلامت و متون اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Islamic instructions on the health of soul and body
بررسی آموزه‌های اسلامی در مورد سلامت روح و جسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental health status of mosques in Babol
وضعیت بهداشت محیط مساجد شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of spirituality on the family health system from the point of view of Islam
نقش معنویت بر نظام سلامت خانواده از دیدگاه اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of emotional relationships and sexual health of couples from the point of view of the Qur'an and narrations
ارزیابی روابط عاطفی و سلامت جنسی زوجین از دیدگاه قرآن و روایات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of suicide tendency in students based on spirituality, basic needs satisfaction and early maladaptive schemas
پیش‌بینی گرایش به خودکشی دانشجویان براساس ‌معنویت و ارضای نیازهای اساسی و طرحواره‌های ‌ناسازگار ‌اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Finding Meaning in Life, Divine Blessing from Birth of a Premature Infant: A Qualitative Study
یافتن معنا در زندگی، موهبتی الهی از تولد نوزاد نارس: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2016-6)


Comparative study of medicinal uses of basil (Ocimum basilicum L.) in Qur'an, hadith and medicine
بررسی تطبیقی کاربردهای دارویی گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) در قرآن، احادیث و طب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy based on Monotheistic Concepts of the Holy Quran on the Mood of Depressed Patients Hospitalized in Psychiatric Ward
اثربخشی شناخت رفتار درمانی مبتنی بر مفاهیم توحیدی آیات قرآن کریم بر وضعیت خلقی بیماران افسرده بستری در بخش روانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Components of Emotional Intelligence in Religious Teachings
بررسی مؤلفه‌های هوش هیجانی در آموزه‌های دینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-care according to Quran and Islam and its compatibility with modern medical science
دستورات خود مراقبتی از منظر قرآن و آموزه‌های اسلامی و تطبیق آن با دستورات بهداشتی در دانش پزشکی نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the nutritional health and its changes among Iranian contemporary family
بررسی سلامت غذایی خانواده‌ی معاصر ایرانی و تغییرات آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Quran on the treatment of diseases: literature review
تاثیر قرآن در درمان بیماری‌ها: مروری بر مطالعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Achievements and Challenges of Promoting and Developing the Use of Traditional Medicine in the Iranian Family Physician Program
دستاوردها و چالش‌های ترویج و توسعه بهره‌مندی از طب سنتی در برنامه پزشک خانواده‌ی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between religious beliefs and social support with optimism in Students of Golestan Medical Sciences University
بررسی رابطه اعتقادات مذهبی و حمایت اجتماعی با خوش‌بینی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2015-11)


The Effect of Nutrition on Morality Based on the Interaction of the Soul and the Body Based on Qur'an and Hadiths from the Ahlul-Bayt (AS)
تأثیر تغذیه بر اخلاق با توجه به اثر متقابل نفس و بدن بر مبنای قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the spiritual, mental, emotional and cognitive health concepts in women with polycystic ovary syndrome: A qualitative study
تبیین مفاهیم سلامت معنوی، روانی، عاطفی و شناختی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviewing the verses of the Holy Qur'an in the context of three major dimensions of health (physical, mental and social)
بررسی آیه های قرآن کریم در زمینه سه بعد اصلی سلامتی (جسمی، روانی و اجتماعی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Preoperative Anxiety and Religious Beliefs
بررسی ارتباط بین اضطراب قبل از عمل جراحی و اعتقادات مذهبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of spiritual intelligence training on academic vitality and psychological well-being of students
اثربخشی آموزش هوش معنوی بر سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spirituality in Patients with Hepatitis B Virus Infection: A Qualitative Study
یک مطالعه کیفی: معنویت‌گرایی در بیماران مبتلا به عفونت HBV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychopathology from the perspective of Quran: Thematic analysis
آسیب‌شناسی روانی از منظر قرآن: تحلیل مضمون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of spiritual intelligence and religious orientation with happiness Among students of Kharazmi University
بررسی رابطه هوش معنوی و جهت‌گیری مذهبی با شادکامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2015-7)


Islamic lifestyle on nutrition
سبک زندگی اسلامی در بعد تغذیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between religion with general health and socioeconomic agents in the bobol city elderly people
مذهب و ارتباط آن با سلامت عمومی و عوامل اقتصادی اجتماعی سالمندان شهر بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between spiritual wellbeing and religious belief with a life expectancy of diabetic patients
ارتباط بهزیستی معنوی و باور های دینی با امید به زندگی بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ramadan fasting on Health Based on Molecular Findings
تاثیر روزه بر سلامت بر اساس یافته های مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical science agreement with some of the prophetic sayings about the effect of herbs, fruits and nutritional habits on health
مرروی بر تحقیقات انجام شده در مورد برخی از گیاهان داویی، غذاها و میوه های مطرح شده در احادیث نبودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Related quality of life, spirituality and resilience with suicidal ideation in students
رابطه کیفیت زندگی، معنویت و تاب‌آوری با افکار خودکشی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual Intelligence and its influencing factors in nursing students: a cross-sectional study
هوش معنوی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پرستاری :یک مطالعه توصیفی -مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors and obstacles in soul health from Islam view
عوامل و موانع سلامت روح از نگاه اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2015-9)


Spiritual dimensions of Food Safety Based on Islamic Sources
ابعاد معنوی ایمنی غذا مبتنی بر متون اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of spiritual health in prediction of the quality of life of students in Razi University of Kermanshah during academic year of 2014-2015
نقش سلامت معنوی در تبیین کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explain health education methods using Islamic approach
تبیین شیوه های آموزش سلامت با بهره گیری از تعالیم اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Dimensions of Islamic Lifestyle and Happiness among University Students
رابطه ابعاد سبک زندگی اسلامی و شادکامی در بین دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual Health of Nursing Students
بررسی مقایسه ای سلامت معنوی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between religious belief and hope in hemodialysis patients: A cross sectional study
باورهای مذهبی و ارتباط ان با امید در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying religious belief among the medical students & obstetric staffs of Babol university of medical sciences.
بررسی میزان باورهای دینی در دانشجویان مامایی در عرصه، اینترنها، کارکنان و رزیدنت های بخش زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Environmental Health Status of Mosques and holy places in Amol City, Iran in 2014
بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد و اماکن متبرکه شهرستان آمل در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2015-1)


Optimism and concerns about the promotion and development of Cupping in Iran
خوش بینی ها و نگرانی های ترویج و توسعه حجامت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between religious orientation and psychological well-being in Students of medical university of Gonabad in 91-1390
رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال تحصیلی 91-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Islamic Lifestyle and Locus of Control in the Prediction of Psychological Well-being of the Staff of Qazvin Bu-Ali Hospital
نقش سبک زندگی اسلامی و منبع کنترل در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی کارکنان بیمارستان بوعلی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Psychological tranquility based on Islamic teachings on psychological well-being in shahed school Boy students
اثربخشی آموزش آرامش روان‌شناختی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی دانش آموزان پسر مدارس شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content and documentary validation of medical hadiths of Mostaghfari’s Teb-al-Nabi (PBUH)
اعتبار سنجی محتوایی و سندی احادیث طبی کتاب طب النبی (ص) مستغفری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on recycling pattern of families according to Islamic culture
بررسی الگوی بازیافت مواد در خانواده ها با عنایت به فرهنگ اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicted psychological well-being according to spiritual intelligence and hardiness of students female
پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس هوش معنوی و سخت رویی در دانشجویان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between familiarity with the Quran and mental health in nursing students
بررسی رابطه بین انس با قرآن و سلامت روان در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2014-12)


Comparative study of the importance of breast milk from Quran and medical science approach
بررسی تطبیقی اهمیت شیر مادر از دیدگاه قرآن و دانش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Holy Quran and hadith perspective on Fasting and immune system
روزه داری و سیستم ایمنی از منظر قرآن مجید و احادیث
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Homogamy in psychology and its comparison to Kfvyt in Fegh-h
همسان همسری از دیدگاه روانشناسی و مقایسه آن با مفهوم کفویت در فقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Religious attitudes, Spiritual Well-Being and social support in predicting the life satisfaction in mothers of mental retardation children
نقش نگرش مذهبی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی در پیش‌بینی رضایت از زندگی مادران کودکان کم‌توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tendency to religious issues in scientific outputs of medical sciences
بررسی وضعیت تمایل به موضوعات مذهبی در بروندادهای علمی حوزه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral health of Islamic teachings to the pharmaceutical industry (Case study: Salvadora Persica)
سلامت دهان و دندان از آموزه های اسلامی تا صنایع بزرگ داروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of tendency to the improperly dressed (Bad Hijabi) from the girl student's perspective, Babol University of Medical Sciienses
علل گرایش به بدحجابی از دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Reproductive Cloning and dignity in Islamic TeachingsHuman Reproductive Cloning and dignity in Islamic Teachings
بررسی شبیه سازی زایشی و کرامت انسانی در آموزه های اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2014-8)


Nursing in profet narration and life: Explanation of concept of nursing based on narration of Mohammad Profet
سیره نبوی در پرستاری: تبیین مفهوم پرستاری با استفاده از احادیث، روایات و سیره نبوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Health care of eyes based on Islamic sources (Case study: Surma)
مراقبت و بهداشت چشم بر اساس منابع اسلامی (مطالعه موردی: سرمه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Halal (lawful) and Tayyib (clean) are the highest standards of food hygiene in the Quran
حلال و طیب عالی ترین معیارهای بهداشتی مواد غذایی از دیدگاه قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract Review of a decade of surveillance in human immunodeficiency virus infection In Iran and Necessity of more attention to religious Beliefs
بررسی یک دهه نتایج مراقبت از عفونت ویروس نقص ایمنی انسان در ایران و لزوم توجه بیشتر به آموزه های دینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Islamic fasting on the health
تاثیرات روزه داری اسلامی بر سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Quran and Nahj olbalagheh in Scientific outputs of medical sciences
وضعیت بهره گیری از قرآن و نهج البلاغه در بروندادهای علمی حوزه علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the relationship between the trust in God and the quality of life and life expectancy Of Teachers of high schools in Teaching and Education center, first area of Sari City
رابطه بین توکل به خدا، کیفیت زندگی و امید به زندگی در معلمان ناحیه یک ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surrogacy from Legal Point of View
رحم جایگزین از دیدگاه حقوقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2014-5)


A comparative study of the concept of spiritual intelligence in terms of psychology and Islam
بررسی تطبیقی مفهوم هوش معنوی از منظر روانشناسی و اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevention, Oral, and dental hygiene from Islamic point of view
پیشگیری و بهداشت دهان و دندان از دیدگاه اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the abortion from religious jurisprudence perspective
بررسی سقط جنین از دیدگاه فقهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The importance and status of Ta’am (food) from the perspective of Holy Quran
اهمیت و جایگاه طعام از منظر قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adaptability of Human Munificence with Cloning
سازگاری کرامت انسانی با شبیه سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the difference between principals of Iranian traditional medicine and modern medicine for providing a model for integrated medicine
بررسی تفاوت مبانی طب سنتی ایران با طب رایج، برای ارائه یک الگوی طب تلفیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

پیام حضرت آیت الله جوادی آملی به همایش قرآن‌پژوهی «شفای پایدار»
پیام حضرت آیت الله جوادی آملی به همایش قرآن‌پژوهی «شفای پایدار»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن سردبیر
سخن سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles